Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН URBANIZE SHOP

https://urbanize.bg е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Ърбънайс шоп ЕООД с МОЛ: Ивайло Андреев, ЕИК: 203894988, ДДС: BG203894988, гр. София.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на обувки, тениски, якета, панталони и други стоки през Интернет и по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС.

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Ърбънайс шоп ЕООД си запазва правото да променя цените, без предварително уведомление на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Фирмата Ърбънайс шоп ЕООД е вносител за България на продуктите на марките, които са представени на сайта.
Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Ърбънайс шоп ЕООД.

 ДЕФИНИЦИИ

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на https://urbanize.bg,  "Артикули" са предлаганите чрез Сайта, стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от Ърбънайс шоп ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

ПРЕАМБЮЛ
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които https://urbanize.bg  предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра https://urbanize.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услуги от https://urbanize.bg чрез Сайта.

СТОКИ, ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта, към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. https://urbanize.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на устройствата. Заявяването за закупуване на Артикул/ Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Клиентите могат да заплатят поръчката си през онлайн магазин Urbanize.bg по някой от следните начини:

1. С наложен платеж      
2. С PayPal    
3. С кредитна и/или дебитна карта
   

РЕКЛАМАЦИЯ

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:
Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, артикулът/ артикулите подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

* Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.
* Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
* Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/ Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
* Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
* Потребителите на Сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин, да използват съдържание на Сайта, без изричното писмено разрешение на Ърбънайс шоп ЕООД.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

* да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката, при ползване на предоставяните от Ърбънайс шоп ЕООД Услуги;
* да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
* да уведомява незабавно Ърбънайс шоп ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
* да не извършва злоумишлени действия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА https://urbanize.bg

Ърбънайс шоп ЕООД няма задължението и обективната възможност, и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Ърбънайс шоп ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/ разположени на сървъра на https://urbanize.bg или направени достояние на трети лица от Потребител. Има право да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на
Ърбънайс шоп ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права, по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична Законова разпоредба.

Ърбънайс шоп ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Ърбънайс шоп ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

Ърбънайс шоп ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Ърбънайс шоп ЕООД.

Ърбънайс шоп ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.
Ърбънайс шоп ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на https://urbanize.bg и трети лица, вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Ърбънайс шоп ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин, посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на https://urbanize.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Ърбънайс шоп ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети Ърбънайс шоп ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Ърбънайс шоп ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Ърбънайс шоп ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Ърбънайс шоп ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения, подлежат на изпълнение. Всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на предоставените телефони/ адрес за Контакт, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени, до доказване на противното.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“. Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки